Bài Đã Đăng (2006 - 2012)

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)
11/2012
Tâm Bảo Đàn dịch

10/2012
Hành trì: Nghi quỹ Quy-y
Garchen Rinpoche
Hồi ký: Hồi ký Lapchi
Trần Lan Anh

9/2012
Tâm Bảo Đàn
Tâm Bảo Đàn

06/2012
Garchen Rinpoche (Thanh Liên chuyển Việt ngữ).

05/2012
Ringu Tulku (Thanh Liên chuyển Việt ngữ).

04/2012
Ánh Sáng Chân Tâm
H.H. the Dalai Lama (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).

02/2012
Tập II. Tsongkhapa (Nhóm Lamrim Lotsawas).

01/2012

Đạo ca: Hãy đưa tất cả mọi hoá hiện vào con đường Đạo. Milarepa (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).

Đạo ca: Chẳng còn Ba-la-mật nào khác. Milarepa (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).

Sách: Cẩm Nang Nhập Thất. Jamgon Kongtrul Lodro Tayé (Thanh Liên chuyển ngữ).

12/2011 

Audio: Luận Đại Trượng Phu, Phẩm 27, 28 & 29 - Đề Bà La Bồ Tát (Tỷ Kheo Trí Quang Việt dịch)

Tạng Ngữ Hiện Đại, Tập I - Losang Thonden

Lời Nguyện Đại Toàn Thiện Của Phổ Hiền Như Lai

Nguồn Gốc Của Trưởng Lão  Đại  Sư AyangRinpoche

10/2011

Lá Thư Dehra Dun - Lịch Trình Sinh Hoạt Ni Viện Samten

Audio: Kinh Nhật Tụng - Chư tăng Drikung Kagyu tụng trong thời khóa hằng ngày tại Kagyu College, Dehra Dun, Ấn  Độ

9/2011

Tứ Diệu Đế - Geshe Tashi Tsering

Lá Thư Dehra Dun - Konchog Sonam Wangmo
Câu Chuyện Kyunga Rinpoche và Chetsang Rinpoche- Elma Gruber

Tường Trình Của Đề Án Zangpo (9/2011)

Những Lời Dạy Của Garchen Rinpoche Hướng Đến Drubwang Norbu Rinpoche

u Thẳm Tận Đáy Lòng Tôi -  Gyalwang Drukpa

Ba Muoi Loi Khuyen Chan Thanh - Lonchenpa


Drikung  Phowa: Ngọn Cỏ Đứng Thẳng - Nghi quỹ
Hình ảnh chư Phật và Hộ Phật

Thư Pháp (Dharma  Calligraphy)

Thánh Bát Nhã Tâm Kinh - Theo bản dịch của Vimalamitra

Tán Thán Công Hạnh Phât - Đức Long Thọ và Đức Drikungpa (Jigten Sumgon)

Lợi Lạc Của Việc Quay Kinh Luân - Garchen Rinpoche

Audio:Sáu Bardo - Garchen Rinpoche  (Tạng-Anh-Việt)

Sáu Bardo - Guru Rinpoche

Thương Mến Tha Nhân - Lama Zopa Rinpoche

8/2011

Audio:Lama Chyenno  

Hành Trình Ra Đi Ẩn Tu Của Mingyur Rinpoche- Tsoknyi Rinpoche

7/2011

Nghi Quỹ Bạch Dăm Ba La/ Thỉnh Nguyện Phước Lộc - Tạng-Anh-Viet

Audio:Kalachakra 2011: Đức DLLM thuyết giảng sơ khởi/ Trình Tự Tu Thiền (ngày 9/7/2011)  - Anh-Viet

Chapter Nine: An Excerpt from Garchen Rinpoche's Biography  - Sue-Sue Luu

Kalachakra, Phật Pháp Căn Bản, Nội Tại, Ngoại Tại và Cứu Cánh - Kalachakra Net

6/2011

Tấm Gương Soi (Trích đoạn cuộc đời Garchen Rinpoche) - Tâm Bảo Đàn

5/2011

Con Tàu Giải Thoát Chúng Sinh - Kalu Rinpoche


4/2011

Không Tìm Ra Một Bản Ngã Để Ưu Ái - Lama Zopa Rinpoche

Hạt Giống Giác Ng: Garchen Rinpoche - "Gar Quotes" - Cập nhật hằng tuần

2/2011

Cuộc Đời Phi Thường Của Shungsep Jetsun

1/2011

LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI (AUDIO-Sách Nói MP3)

    Patrul Rinpoche Mới!(xin click vào tựa đề để download)

    Mở  Đầu

    Phần I. Chương 1.Tự Do va` Thuận Duyên Khó Tìm

    Phần I. Chương 2. Lẽ Vô Thường Của Cuộc Đời

    Phần I. Chương 3. Những Khổ Đau Của Cõi Luân Hồi

   Phần I. Chương 4.  Nghiệp: Luật Nhân Quả

    Phần I. Chương 5.  Lợi Ích Của Giái Thoát

    Phần I. Chương 6. Làm Thế Nào Để Theo Chân Một Vị Thầy

    Phần II. Các chương trong phần II đang được thâu âm 

     Phần III. Chương 1. Chuyển Di Tâm Thức

    Phần III. Kết Luận

 Audio:Lịch Sử Drikung Phowa (Việt dịch bài giảng của Ayang Rinpoche)

  Quán Chiếu Về Lẽ Vô Thường - Thực Hành Của Một  Bồ Tát - Dilgo Khyentse Rinpoche

12/2010

Tiểu Sử Khangser Rinpoche

Tiểu Sử Garchen Rinpoche (Viet)

Garchen Rinpoche (English)

Hãy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương - Lama Thubten Yeshe 

(Sách)


11/2012
Đạo ca: Mười Bài Chứng Đạo Ca Vĩ Đại Nhất của Milarepa
Tâm Bảo Đàn dịch

10/2012
Hành trì: Nghi quỹ Quy-y
Garchen Rinpoche
Hồi ký: Hồi ký Lapchi
Trần Lan Anh

9/2012
Đạo ca: Bài Ca Cho Dagmena của Milarepa
Tâm Bảo Đàn
Hành trì: Bài Cầu Nguyện Giai Đoạn Thân Trung Ấm
Tâm Bảo Đàn

06/2012
Bài giảng: Milarepa Khai Thị về Tâm
Garchen Rinpoche (Thanh Liên chuyển Việt ngữ).

05/2012
Kinh sách: Con Đường Dẫn Đến Phật Quả (Những Giáo lý của Gampopa)
Ringu Tulku (Thanh Liên chuyển Việt ngữ).

04/2012
Ánh Sáng Chân Tâm
H.H. the Dalai Lama (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).

02/2012
Kinh sách: Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ, tập I
Tập II. Tsongkhapa (Nhóm Lamrim Lotsawas).
01/2012
Đạo ca: Hãy đưa tất cả mọi hoá hiện vào con đường Đạo. Milarepa (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).
Đạo ca: Chẳng còn Ba-la-mật nào khác. Milarepa (Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ).
Sách: Cẩm Nang Nhập Thất. Jamgon Kongtrul Lodro Tayé (Thanh Liên chuyển ngữ).

12/2011 

Audio: Luận Đại Trượng Phu, Phẩm 27, 28 & 29 -  Đề Bà La Bồ Tát (Tỷ Kheo Trí Quang Việt dịch)
Tạng Ngữ Hiện Đại, Tập I - Losang Thonden

Lời Nguyện Đại Toàn Thiện Của Phổ Hiền Như Lai

Nguồn Gốc Của Trưởng Lão  Đại  Sư AyangRinpoche

10/2011
Lá Thư Dehra Dun - Lịch Trình Sinh Hoạt Ni Viện Samten

Audio: Kinh Nhật Tụng - Chư tăng Drikung Kagyu tụng trong thời khóa hằng ngày tại Kagyu College, Dehra Dun, Ấn  Độ

9/2011
Tứ Diệu Đế - Geshe Tashi Tsering
Dục Vọng và Sân Hận Tự Giải Thoát - Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche
Phát Biểu Của Đức DLLM Về Vấn Đề Tái Sanh Của Ngài - Dalai Lama
Cúng Dường Khói Hương Tịnh Hoá - Hành trì
Lá Thư Dehra Dun - Konchog Sonam Wangmo 
Câu Chuyện Kyunga Rinpoche và Chetsang Rinpoche- Elma Gruber

Tường Trình Của Đề Án Zangpo (9/2011) 

Những Lời Dạy Của Garchen Rinpoche Hướng Đến Drubwang Norbu Rinpoche 

Sâu Thẳm Tận Đáy Lòng Tôi -  Gyalwang Drukpa

Ba Muoi Loi Khuyen Chan Thanh - Lonchenpa

Drikung  Phowa: Ngọn Cỏ Đứng Thẳng - Nghi quỹ
Hình ảnh chư Phật và Hộ Phật 

Thư Pháp (Dharma  Calligraphy)

Thánh Bát Nhã Tâm Kinh - Theo bản dịch của Vimalamitra
Audio: Quy Y, Milarepa, Bài  Đạo Ca "Ba Chiếc Đinh" và Hành Trình Ẩn Tu - Nubpa Rinpoche (Tạng-Anh-Việt)
Tán Thán Công Hạnh Phât - Đức Long Thọ và Đức Drikungpa (Jigten Sumgon) Lợi Lạc Của Việc Quay Kinh Luân - Garchen Rinpoche
Kệ Tụng Bát Thánh Kiết Tường - Mipham Rinpoche
Audio:Sáu Bardo - Garchen Rinpoche  (Tạng-Anh-Việt)

Sáu Bardo - Guru Rinpoche
Bản Tường Trình của Zangpo Project 2011
Thương Mến Tha Nhân - Lama Zopa Rinpoche 

8/2011
Audio:Lama Chyenno  
Audio:Milarepa Mantra  
Hành Trình Ra Đi Ẩn Tu Của Mingyur Rinpoche- Tsoknyi Rinpoche

7/2011
Nghi Quỹ Bạch Dăm Ba La/ Thỉnh Nguyện Phước Lộc - Tạng-Anh-Viet

Audio:Kalachakra 2011: Đức DLLM thuyết giảng sơ khởi/ Trình Tự Tu Thiền (ngày 9/7/2011)  - Anh-Viet

Chapter Nine: An Excerpt from Garchen Rinpoche's Biography  - Sue-Sue Luu

Kalachakra, Phật Pháp Căn Bản, Nội Tại, Ngoại Tại và Cứu Cánh - Kalachakra Net

6/2011
Tấm Gương Soi (Trích đoạn cuộc đời Garchen Rinpoche) - Tâm Bảo Đàn
5/2011
Con Tàu Giải Thoát Chúng Sinh - Kalu Rinpoche
Lời Khuyên Các Đệ Tử Của Tôi - Kalu Rinpoche

4/2011
Không Tìm Ra Một Bản Ngã Để Ưu Ái - Lama Zopa Rinpoche
Trí Huệ Từ Một Bà Lão - Machig Labdron
Drikung Lamchen Gyalpo Rinpoche - Tiểu sử
Bản Đối Chiếu 35 Vị Phật - Biên khảo 3/2011
Hạt Giống Giác Ngộ: Garchen Rinpoche - "Gar Quotes" - Cập nhật hằng tuần
2/2011
Cuộc Đời Phi Thường Của Shungsep Jetsun

1/2011
LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI (AUDIO-Sách Nói MP3)
    Patrul Rinpoche Mới!(xin click vào tựa đề để download)
    Mở  Đầu
    Phần I. Chương 1.Tự Do va` Thuận Duyên Khó Tìm
    Phần I. Chương 2. Lẽ Vô Thường Của Cuộc Đời
    Phần I. Chương 3. Những Khổ Đau Của Cõi Luân Hồi
   Phần I. Chương 4.  Nghiệp: Luật Nhân Quả
    Phần I. Chương 5.  Lợi Ích Của Giái Thoát
    Phần I. Chương 6. Làm Thế Nào Để Theo Chân Một Vị Thầy
    Phần II. Các chương trong phần II đang được thâu âm  
     Phần III. Chương 1. Chuyển Di Tâm Thức
    Phần III. Kết Luận

 Audio:Lịch Sử Drikung Phowa (Việt dịch bài giảng của Ayang Rinpoche)

  Quán Chiếu Về Lẽ Vô Thường - Thực Hành Của Một  Bồ Tát - Dilgo Khyentse Rinpoche

12/2010
Tiểu Sử Khangser Rinpoche

Tiểu Sử Garchen Rinpoche (Viet)
Garchen Rinpoche (English)
Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật (Chủ Đề: Đạo Sư và Đệ Tử) - Nhiều tác giả, dịch giả  Sách}
Lamrim Đại Luận Toát Yếu - Đức Dalai Lama (Sách)
Hãy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương - Lama Thubten Yeshe 

(Sách)


11/2010

 Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa - Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye

 Bài Giảng Của Thầy Sonam Jorphel Rinpoche & Garchen Rinpoche

 Đường Tu Hoàng Mạo Lati Rinpoche

10/2010

 Có Ma Hay Không - Hoang Phong

Bài Giảng Về Ngondro Drikung Drupon Sonam Jorphel Rinopche

Gửi Lại Trần Gian Milarepa

Lama Khyenno/Gọi Thầy Từ Chốn Xa 1- Jamgon Kongtrul  III và chư tăng trì tụng theo chánh văn của Jamgon Kongtrul Rinpoche I, Lodro Thaye (Karma Kagyu)   

Lama Khyenno/Gọi Thầy Từ Chốn Xa 2- Jamgon Kongtrul III và chư tăng trì tụng theo chánh văn của Jamgon Kongtrul Rinpoche I, Lodro Thaye (Karma Kagyu)   

Audio: Karmapa Khyenno - Đoản chú khẩn nguyện đức Karmapa   

Audio: Lord Jigten Sumgon Lama Chopa (Sơ Tổ Jigten Sumgon Bổn Sư Du Già) Garchen Rinpoche và đại chúng trì tụng tại Arizona 2010 (Drikung Kagyu) 

Làm Thế Nào Để Nối Kết Với Đức Phật A Di Đà Trong Đời Sống Hằng Ngày HH Chetsang Rinpoche thuyểt giảng vào ngày 22/8 do VNF tổ chức tại Virginia, Hoa Kỳ)

Giúp Người Vừa Mới Qua Đời Toàn Không

Đức Dalai Lama Thuyết Pháp tại Ladakh Dalai Lama

Ý Nghĩa Của Quán Đảnh và Làm Sao Để Kết Nối Với Vị Hộ Phật - Garchen Rinpoche

9/2010

 Trụ Trong Một Nguyên Tử - HH Dalai Lama (bản dịch VQN)

Audio: Amitabha  Chang Chok và Quy Y (Lễ  cầu vãng sanh Cực Lạc  và  Lễ Quy Y do HH Chetsang Rinpoche chủ trì và chư tăng trì tụng vào ngày 22/8 do VNF tổ chức tại Virginia, Hoa Kỳ) 


Mani Drupchen (Khóa Phật thất trì tụng Om Mani Padme Hung theo truyền thống của Tổ Đình Drikung Thil) -

Chư tăng & Đại chúng tại trung tâm TMC, Hoa Kỳ trì tụng 

8/2010

Vấn Đáp 1: Trả Lời Câu Hỏi Phật Pháp - Garchen Rinpoche


Khai Thị Về 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo   Garchen Rinpoche

 

7/2010

DLLM: Tái Sinh Của Tôi Sẽ Xuất Hiện Ở Một Xứ Tự Do Tin Tức

6/2010

Thuyết Giảng Về Bồ Đề Tâm Luận -

Dalai Lama

Chương Hai: Hoá Thân (trích tiểu sử Garchen Rinpoche) -

Tâm Bảo Đàn

Hãy Tìm Sự Nương Tựa Trong Chính Bản Thân Mình - HH Karmapa


Những Bài Kệ Kính Lễ  Chư Phật và Bồ Tát - Trulshik Rinpoche

5/2010

Lời Khuyên Của Đức DLLM Về Việc Sùng Bái Shugden (Dolgyal)  DLLM

Phỏng Vấn Loseling Khensur Lobsang Gyamtso Về Việc Thực Hành Shugden Kunga (CASOTAC)

Nghi Quỹ Bổn Sư Du Già Có Tên Là "Sự Huân Tập Ánh Sáng Gia Trì" - Garchen Rinpoche

4/2010

Kệ Cầu Nguyện Đại Sư Lati Rinpoche Mau Chóng Trở Lại - Dalai Lama thứ 14

Đại Trưởng Lão Lati Rinpoche Viên Tịch - Theo tin Buddhist Channel

Lời Khuyên Dạy Của Một Ông Lão Từng Trải Geshe Ngawang Dargye/Sharpa Rinpoche

3/2010

Tiểu Sử Đạo Sư Drubje Pema DuddulThanh Lien

2/2010

Những Lợi Lạc Của Việc Tạo Lập Và Chiêm Bái Các Linh Vật Lama Zopa Rinpoche

Vở Kịch Về Cuộc Đời Của Milarepa Của Soạn Giả Gyalwang Karmapa Được Trình Diễn Tại Bồ Đề Đạo Tràng Lhundup Damchoe

1/2010

Đức DLLM Khai Mạc Hội Nghị Toàn Thể Tây Tạng Về Giáo Dục Phurbu Thinley

Đức DLLM và Giải Nobel Hòa Bình DLLM

Đức Phật A Di Đà Màu Gì Nguyên Giác

Thư Cho Thầy, Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp Chương Một: Chào Đời và Thời Thơ Ấu ở Dong-go - Tâm Bảo Đàn

Thư Cho Thầy, Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp Lá Thư Gửi Thầy Tôi - Tâm Bảo Đàn