Recent site activity

Dec 6, 2019, 5:01 PM Tâm Bảo Đàn edited Untitled Post
Dec 6, 2019, 5:00 PM Tâm Bảo Đàn created Untitled Post
Dec 6, 2019, 4:48 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:52 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:44 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:40 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:35 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:34 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:33 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:25 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:21 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Dec 6, 2019, 11:21 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jul 15, 2019, 10:29 PM Tâm Bảo Đàn edited Thể Nhập Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc - Nghi Quỹ A Di Đà (Tạng-Anh-Hoa-Việt)
Jul 15, 2019, 10:28 PM Tâm Bảo Đàn edited Thể Nhập Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc - Nghi Quỹ A Di Đà (Tạng-Anh-Hoa-Việt)
Jul 15, 2019, 10:28 PM Tâm Bảo Đàn created Thể Nhập Cảnh Giới Tây Phương Cực Lạc - Nghi Quỹ A Di Đà (Tạng-Anh-Hoa-Việt)
Jul 15, 2019, 6:58 PM Tâm Bảo Đàn edited Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà (Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
Jul 15, 2019, 6:56 PM Tâm Bảo Đàn created Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà (Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
Jul 15, 2019, 6:50 PM Tâm Bảo Đàn edited The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:49 PM Tâm Bảo Đàn edited The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:47 PM Tâm Bảo Đàn created The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:40 PM Tâm Bảo Đàn edited Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:39 PM Tâm Bảo Đàn edited Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:38 PM Tâm Bảo Đàn created Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:33 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jul 15, 2019, 6:23 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà