Recent site activity

Jul 15, 2019, 6:58 PM Tâm Bảo Đàn edited Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà (Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
Jul 15, 2019, 6:56 PM Tâm Bảo Đàn created Lời Nguyện Thứ 18 Của Đức Phật A Di Đà (Tỳ Kheo Thích Tuệ Hải)
Jul 15, 2019, 6:50 PM Tâm Bảo Đàn edited The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:49 PM Tâm Bảo Đàn edited The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:47 PM Tâm Bảo Đàn created The Eighteenth Aspirational Vow of Buddha Amitabha (Bhikkhu Thich Tue Hai)
Jul 15, 2019, 6:40 PM Tâm Bảo Đàn edited Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:39 PM Tâm Bảo Đàn edited Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:38 PM Tâm Bảo Đàn created Thư Tri Ân/ Letter of Gratitude - Ban Tổ Chức Đại Pháp Hội A Di Đà
Jul 15, 2019, 6:33 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jul 15, 2019, 6:23 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jul 15, 2019, 4:29 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jul 15, 2019, 4:25 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 13, 2019, 1:04 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 13, 2019, 1:03 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 6, 2019, 8:59 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 6, 2019, 8:45 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 6, 2019, 8:44 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 3, 2019, 12:17 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 2, 2019, 12:43 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Jun 2, 2019, 12:42 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
May 6, 2019, 11:29 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
May 6, 2019, 11:03 AM Tâm Bảo Đàn edited Liên lạc
May 3, 2019, 7:18 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
May 3, 2019, 7:08 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
May 3, 2019, 7:05 AM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà