Recent site activity

Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Tâm Bảo Đàn edited Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh" - The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity (Garchen Rinpoche)
Tâm Bảo Đàn edited Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh" - The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity (Garchen Rinpoche)
Tâm Bảo Đàn edited Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh" - The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity (Garchen Rinpoche)
Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 14, 2019, 7:41 PM Tâm Bảo Đàn edited "Chuỗi Hồng Ngọc" - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu
Feb 14, 2019, 7:41 PM Tâm Bảo Đàn edited "Chuỗi Hồng Ngọc" - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu
Feb 14, 2019, 7:38 PM Tâm Bảo Đàn edited Quán Tưởng Theo Mật Tông
Feb 14, 2019, 7:35 PM Tâm Bảo Đàn edited "Chuỗi Hồng Ngọc" - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu
Feb 14, 2019, 7:35 PM Tâm Bảo Đàn created "Chuỗi Hồng Ngọc" - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu
Feb 14, 2019, 7:29 PM Tâm Bảo Đàn edited Thuyết giảng
Feb 14, 2019, 7:28 PM Tâm Bảo Đàn created Luận Giải "Đèn Soi Nẻo Giác" (Khunu Rinpoche)
Feb 12, 2019, 6:58 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 10, 2019, 8:04 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 5:43 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 5:42 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 5:41 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 5:35 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 5:32 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 1:07 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 12:47 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà
Feb 9, 2019, 12:46 PM Tâm Bảo Đàn edited Trang nhà

older | newer