Lịch sử dòng Nyingma


Guru Rinpoche


Vimalamitra


Vairotsana


LongchenpaJigme Lingpa


Ju Mipham

    

Dòng Nyingma
Lịch Sử Tóm Lược

 
  754-797
 
Vua Trisong Detsen trị vì;
  Đức Liên Hoa Sanh,
  ShanatarakshitaVimalamitra hoằng dương Phật Pháp tại Tây Tạng
;
dịch giả t kheo Vairotsana được gửi qua Ấn Độ

 
775
 
Tu viện Phật Giáo đầu tiên  Samye được thành lập
 
 
792-794
 
Tổ chức các cuộc tranh tài biện chứng tại tu viện Samye

 1159
 
Tu viện Kathog theo truyền thống Nyingma được
thành lập


 
1286-1343
 
Đạo sư Ridzin Kumaradza
(sư phụ của Longchenpa)

 
1308-1363
 
Đạo sư Longchen Rabjam (Longchenpa)

Hậu bán thế kỷ 17
 
Một số đại tu viện theo truyền thống Nyingma được thành lập:
Tu viện Dorje Drak (1659)
Tu viện Palyul (1665)
Tu viện Mindroling (1676)
Tu viện Dzogchen (1685)


 
1730-1798
 
Đạo sư Jigme Lingpa
 

 
1735
 
Tu viện Sechen được xây lại trên nền móng cũ

Thế kỷ 19
Phong trào Rimé
"Bất Bộ Phái"

1848-1912
 
Đạo sư Ju Mipham

Tài Liệu Tham Khảo
Reginald Ray, Indestructible Truth:
The Living Spirituality of Tibetan Buddhism
(2000)
Reginald Ray, Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of
Tibet
(2001)
Trang nhà:
www.amnyitrulchung.org
www.nalandabodhi.org
www.simhas.org/nyingma.html
www.rangjung.com
www.tibet.com/Buddhism/nyingma/html

Comments