Phật giáo Tây Tạng‎ > ‎Kagyu‎ > ‎

Lịch sử dòng Kagyu


Tilopa


Naropa


Maitripa


Đại Dịch Giả Marpa


Milarepa


Gampopa & Karmapa thứ Nhất

Ï Ï Ï  

Dòng Kagyu
Lịch Sử Tóm Lược

 
  988-1069
 
Đại thành tựu giả Tilopa
tại Ấn Độ

  1016-1100
 
Đại thành tựu giả Naropa

  Thế Kỷ 11
Đại thành tựu giả Maitripa
  
  1012-1096
Đại dịch giả Marpa
 
 
 1
040-1123
 
Đại hành giả du già Milarepa

 
1079
 
Đại sư Gampopa chào đời

1110
 
 Milarepa nhận Gampopa làm đệ tử

1110-1193
 
Đại đạo sư Tusum Khyenpa tức Karmapa đời thứ Nhất

1175-1189
 
Các đại tu viện dòng Kagyu được thành lập:
Tu viện Thil (1158)
Tu viện Tshal (1175)
Tu viện Drikung (1158)
Tu viện Tsurphu (1175)


  1284-1339
Đại đạo sư  Rangjung Dorje tức Karmapa đời thứ Ba

 
1354
 
Tranh chấp giữa phái Sakya và phái Kagyu; phái Kagyu và Phagmodrupa lên nắm
quyền bính

 
 
 
1358
 
Đại đạo sư Changchub Gyaltsen (phái Kagyu) lên nắm quyền bính

Ï Ï Ï
 

Tài Liệu Tham Khảo
Reginald Ray, Indestructible Truth: The Living Spirituality of Tibetan Buddhism (2000)
Reginald Ray, Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet (2001)
Trang nhà:
www.kagyuoffice.org
www.dkinstitute.org
www.nalandabodhi.org

www.simhas.org/kagyu.html

www.tibet.com/Buddhism/gelug/html
 

Comments