Kagyu

Dòng Truyền Thừa Kagyu

Kagyu là dòng Khẩu Truyền (hoặc có khi còn được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ  miệng của Thầy qua tai của trò, chứ không qua văn tự. Dòng Kagyu gồm nhiều tông phái với các vị Tổ khác nhau. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nay là Pháp Vương nắm giữ dòng truyền thừa Karma Kagyu... Hai ngài Chetsang Rinpoche đời thứ 37 và Chungsang Rinpoche đời thứ 36 cùng nắm giữ dòng truyền thừa Drikung Kagyu... Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ 12 nắm giữa dòng truyền thừa Drukpa Kagyu...  Ngài Phakchok Rinpoche đời thứ 7 nắm giữ dòng truyền thừa Taklung Kagyu Hạ và ngài Matrul Rinpoche nắm giữa dòng truyền thừa Taklung Kagyu Thượng...


Những giáo huấn của các dòng Kadampa, Kagyu Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School) trong khi những giáo huấn của dòng Nyingma (thế kỷ 8-9) thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School). 


Sơ Tổ Tilopa

Nhị Tổ Naropa và Lục Pháp Du Già Của Naropa

Đại Dịch Giả Marpa và Dakpo Kagyu

Đại Đạo Sư Du Già Milarepa

Giáo Lý Mahamudra - Đại Thủ Ấn

Đại Sư Gampopa và Bốn Pháp Tu

Pháp Bảo Giải Thoát

Ngondro - Các Pháp Chuẩn Bị Thông Thường và Phi Thường
  Mới!

Các Tông Phái Kagyu

Ï  Baram Kagyu

Ï  Drikung Kagyu Mới!

Ï  Drukpa Kagyu 

Ï  Karma Kagyu 

Ï  Taklung Kagyu

Subpages (1): Lịch sử dòng Kagyu
Comments