Phật giáo Tây Tạng‎ > ‎Gelug‎ > ‎

Lịch sử dòng Gelug


Atisha


Geshe Langri Thangpa


Tsongkhapa


Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhất


Đức Ban Thiền Lạt Ma

Ï Ï Ï  

Truyền Thống Kadam
Lịch Sử Tóm Lược

 
982-1054
 
Đại sư Atisha

  1042
 
Đại sư Atisha đến Tây Tạng
 
  1008-1064

 
Đại đệ tử Dromton

 1
056
 
Tổ đình Reting của truyền thống Kadam được Dromton thiết lập

  Thế Kỷ 11
 
Đại sư Gampopa
xuất gia theo truyền thống Kadam (về sau kết hợp hai truyền thống KadamKagyu)

Ï Ï Ï

Dòng Gelug
Lịch Sử Tóm Lược


1357-1419
 
Đại sư Tsongkhapa
gia nhập tu viện Reting (1397);
thiết lập lễ hội Nguyên Đán Monlam (1408)

  1391-1475
 
Gendun Druppa (đại đệ tử của Tsongkhapa) tức Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhất

  1409-1447
Các đại tu viện dòng Gelug được thành lập:
Tu viện Ganden (1409)
Tu viện Drepung (1416)
Tu viện Sera (1419)
Tu viện Chamdo (1437)
Tu viện Tashilhunpo (1447)

 
 
Thế kỷ 15 - thế kỷ 16

 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhì (Gendun Gyatso)
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Ba (Sonam Gyatso)
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ
(cháu cố của Altan Khan)


 
1578
 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Ba được đại đế Mông Cổ Altan Khan tấn phong tước hiệu "Đạt Lai Lạt Ma"

1617-1682
 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Năm lên nắm quyền trị vì Tây Tạng vào năm 1641

Comments