Gelug

Dòng Truyền Thừa Gelug

Gelug có nghiã là Hạnh Đức và còn được gọi là dòng Hoàng Mão (Mũ Vàng)... Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay là vị lãnh đạo thế tục cũng như lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Tây Tạng trên khắp thế giới nói chung và của dòng Gelug nói riêng. 

Tuy nhiên, theo truyền thống bắt đầu từ sau khi Sơ Tổ Tsongkhapa qua đời vào thế kỷ thứ 14, vị Pháp Vương nắm giữa dòng truyền thừa Gelug lại là một vị cao tăng được ban cho tước hiệu Ganden Tripa, có nghĩa là "người nắm giữ ngôi báu ở Tổ Đình Ganden." Hiện này, ngài Ganden Tripa đời thứ 101, Khensur Lungri Namgel, là người nắm giữ dòng truyền thừa Gelug và ngôi báu Ganden...


Những giáo huấn của các dòng Kadampa, Kagyu Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School) trong khi những giáo huấn của dòng Nyingma (thế kỷ 8-9) thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School).   

Ngài Atisha và Giáo Huấn Lojong - Rèn Luyện Tâm

Truyền Thống Kadam


Đại Đệ Tử Dromton và Tu Viện Reting

Sơ Tổ Tsongkhapa và Dòng Truyền Thừa Gelug

Giáo Lý Lamrim -  Những Bước Tuần Tự Trên Con Đường Tu

Các Đại Tu Viện Ganden, Drepung và Sera 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Subpages (1): Lịch sử dòng Gelug
Comments