Pháp âm‎ > ‎

Tụng Niệm

Xin bấm vào tựa đề của bài tụng/câu minh chú/hoặc bài pháp thoại để có thể nghe pháp âm trên mạng lưới. Phần lớn những pháp âm trong phần Tụng Niệm dưới đây đã được trực tiếp thâu băng qua hệ thống thâu âm cá nhân tại các trung tâm Drikung Mahayana Center, Garchen Buddhist Institute, Sakya Dokho Choling và Tibetan Meditation Center, Hoa Kỳ, hoặc có thể tìm thấy trên trang nhà The Four Noble Truths. Nếu trích dẫn, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ.

Nếu quý đạo hữu có pháp âm của các bài tụng, câu minh chú, pháp thoại của các vị đao sư, hoặc tài liệu hình ảnh muốn chia sẻ với chúng tôi, xin gửi điện thư đính kèm pháp âm và hình ảnh đến vietnalanda@ymail.com.


            A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)         
            Đoản nguyện Tái Sinh Vào Cõi Cực Lạc Của Đức Di Đà - Short Aspiration Prayer to Be Reborn in Amitabha's Pure Land
            Garchen Rinpoche, và hai vị thị giả Bu Nima và A Bo trì tụng
            * Xin bấm vào đây để đọc đoản nguyện tái sinh vào cõi Cực Lạc của đức A Di Đà
             Nghi Thức Cầu Siêu Vãng Sinh Cực Lạc - Amitabha Chang Chok - HH Chetsang Rinpoche, Khenpo Chophel và chư tăng
                          
            BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO (Thirty-Seven Practices of Bodhisattvas)
            Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Lama A Bao (Tạng âm) 
            Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Lama Bu Nima tụng
kèm theo phần khai kinh (Tạng âm) 
            
Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Garchen Rinpoche (Tạng âm) - Courtesy of Konga Monastery, Tainan, Taiwan
            * Xin bấm vào đây để đọc bản dịch Việt ngữ
            * Xin bấm vào đây để đọc bản dịch Anh ngữ
    
            BÁT NHÃ TÂM KINH (Heart Sutra - Prajaparamita Sutra) 
               Bát Nhã Tâm Kinh - Garchen Rinpoche (Tạng âm)
            
Bát Nhã Tâm Kinh - Lama A Bao và Bu Nima (Tạng âm)
            
Bát Nhã Tâm Kinh - Lama Bu Nima (Tạng âm)
            
Bát Nhã Tâm Kinh - Tibetan Meditation Center (English) 
    
        * Xin bấm vào đây để hạ tải bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh và trì tụng theo

            BN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga )                 
            Jigten Sumgon Lama Chopa - (Sơ Tổ Giòng Drikung Kagyu) - Garchen Rinpoche và đại chúng trì tụng theo nghi quỹ (Tạng-Anh)
            
Lama ChyennoLama Chyenno, Rinchen Tsawei Lama Chyenno, Palden Tsawei Lama Chyenno - Khenpo Pema Rinpoche (Tạng âm)
 
            CÚNG DƯỜNG THỰC PHẨM (Food Offering) 
            Cúng Dường Thực Phẩm - Lama Bu Nima (Tạng âm)

            CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG (Smoke Offering)
            Cúng Dường khói hương - Lama Dorzin Dhondup tụng cùng đạo tràng Drikung Sóc Sơn (2014) Mới (10/2014)

            ĐẠI THỦ ẤN (Ganges Mahamudra: Teachings of Tilopa to Naropa by the Ganges River)
            Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn của Tilopa Cho Naropa - Lama Gape và Lama BuNima (Tạng Âm) 
            Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn của Tilopa Cho Naropa - Ina Bieler & đại chúng (Anh ngữ)       
      
      * Xin bấm vào đây  để hạ tải bài tiếng Việt

            GỌI THẦY TỪ CHỐN XA (Lama Khyenno/Calling the Lama from Afar)  
            Phần 1 -
Trước tác của Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye  (Karma Kagyu)
            
Phần 2 - Trước tác của Jamgon Kongtrul Rinpoche, Lodro Thaye  (Karma Kagyu)
                    
            HỒI HƯỚNG (Dedication) 
            Hồi Hướng - Dedication Prayer - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
        
            KHẨN NGUYỆN ĐỨC KARMAPA  
            Karmapa Khyeno  - Karmapa, xin hãy đoái tưởng đến con

            KINH NHẬT TỤNG 
            Drikung Kagyu - Chư tăng dòng Drikung trì tụng trong thời khóa hằng ngày tại Kagyu College, Dehra Dun, Ấn Độ (Tạng Âm)
        
            MILAREPA
            Milarepa 1 - Teaching - Nubpa Rinpoche 
            
Milarepa 2
 - Je Mila Shepa Dorje La So Wa Deb Sol - Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)
            Milarepa 3 - Supplication - Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)
            Milarepa - Garchen Rinpoche

            THÂN TRUNG ẤM (Bardo) 
            Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát -
Daily Bardo Prayer - Konchog Thogme (Việt âm)

            QUAN ÂM (Tara - Drolma) 
            Tán Dương 21 Đức Quan Âm - Lama Bu Nima (Tạng âm)

          
            QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig) 
            Tán Dương Đức Quán Thế Âm 
- Bài này thường được trì tụng trong khi hành trì Nyungne, thọ bát quan trai và 
            lạy sám hối - Traga 
Rinpoche (Tạng Âm)  
            Mani Drupchen - Chư tăng và đại chúng trì tụng các lời cầu nguyện, tán thán đức Quán Thế Âm và trì chú Om Mani
            Padme Hung trong khoá Phật that tại Tibetan Meditation Center Hoa Kỳ, theo truyền
thong của Tổ Đình Drikung Thil
            tại Tây Tạng (Tạng âm)
 
        
            TỨ VÔ LƯỢNG (Four Immeasurables) 
            Tứ Vô Lượng - Four Immeasurables -
Chư tăng tu viện Namgyal

            ZHAMBALA (Phước Lộc Bồ Tát)

            Bạch Zhambala - Garchen Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)Xin mời quý đạo hữu viếng trang "The Four Noble Truths" để nghe thêm các bài tụng: http://www.thefournobletruths.org/

Comments