Pháp âm‎ > ‎

Minh Chú

Xin bấm vào tựa đề của bài tụng/ câu chú/ hoặc bài pháp thoại để có thể nghe pháp âm trên mạng lưới. Phần lớn những pháp âm trong phần Minh Chú dưới đây đã được trực tiếp thâu băng qua hệ thống thâu âm cá nhân tại các trung tâm Drikung Mahayana Center, Garchen Buddhist Institute, Sakya Dokho Choling và Tibetan Meditation Center, Hoa Kỳ. Phần còn lại là do thân hữu sưu tầm và đóng góp. Nếu trích dẫn, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ.

Nếu quý đạo hữu có pháp âm của các bài tụng, câu minh chú, pháp thoại của các vị đạo sư, hoặc tài liệu hình ảnh muốn chia sẻ với chúng tôi, xin gửi điện thư đính kèm pháp âm và hình ảnh đến
vietnalanda@ymail.com .

            A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)
            A Di Đà Phật - Minam Rinpoche
            
A Di Đà Phật - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú.
 
            * Xin bấm vào đây để đọc đoản nguyện tái sinh vào cõi Cực Lạc của đức A Di Đà
            * Xin
bấm vào đây để nghe tụng đoản chú vãnh sanh tịnh độ của đức A Di Đà
            * Xin
bấm vào đây để đọc đoản chú vãnh sanh tịnh độ của đức A Di Đà


            BÁT NHÃ MINH CHÚ (Prajaparamita Mantra)
            Bát Nhã Minh Chú -
Minam Rinpoche


            BỔN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga )
            
Jigten Sumgon (Sơ Tổ Giòng Drikung Kagyu) - Garchen Rinpoche (Tạng âm)
            Jigten Sumgon Lama Chopa - Garchen Rinpoche và đại chúng trì tụng theo nghi quỹ Bôn Sư Du Già (Tạng-Anh)            KARMAPA KHYENNNO  - Khẩn nguyện đức Karmapa 
            Lama Chyenno - Khenpo Pema Rinpoche (Tạng âm)
            
Milarepa 1 - Je Mila Shepa Dorje La So Wa Deb Sol - Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)
            Milarepa 2 - Nubpa Rinpoche và đại chúng (Tạng âm)
            * Xin
bấm vào đây  để đọc nghi quỹ du già Milarepa.


            DƯỢC SƯ PHẬT (Medicine Buddha)
            Dược Sư Phật - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            
Dược Sư Phật - Traga Rinpoche
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú
            * Xin
bấm vào đây để đọc nghi quỹ Dược Sư Phật


            ĐẠI THẾ CHÍ (Vajrapani)
            
Đại Thế Chí -
Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú


            KIM CANG TÁT ĐỎA (Vajrasattva - Dorje Sempa)
            
Kim Cang Bách Tự - Garchen Rinpoche
            
Kim Cang Bách Tự - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            
Kim Cang Bách Tự - Minam Rinpoche
            * Xin
bấm vào đây để đọc nghi quỹ hành trì và bài Kim Cang Bách Tự Minh Chú.

            KHẨU TỊNH
(Blessing the Speech - Gia Lực cho Ngữ)
            
Khẩu Tịnh - Tulku Nyima Rinpoche

            LĂNG NGHIÊM
(Sitatapatra - Dukar)
            
Chú Lăng Nghiêm -
Lamchen Gyalpo Rinpoche

            LIÊN HOA SANH
(Padmasambhava - Guru Rinpoche)
            Liên Hoa Sanh -
Garchen Rinpoche

            PHƯỚC LỘC (Zhambala)
            Phư
ớc Lộc - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú

            QUAN ÂM (Tara)

            Bạch Quan Âm (White Tara) - Garchen Rinpoche
            * Xin bấm vào đây để đọc nghi quỹ Bạch Quan Âm của Garchen Rinpoche đời thứ 7
            
Lục Quan Âm (Green Tara) - Garchen Rinpoche
            
Lục Quan Âm (Green Tara)
- Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây  để xem phần phát âm của câu chú
            * Xin bấm vào đây để đọc nghi quỹ Lục Quan Âm của Khenpo Kongchog Gyaltsen
            * Xin
bấm vào đây để đọc chú giải về pháp hành trì Quan Âm của Lama Zopa

            QUÁN THẾ ÂM
(Avalokiteshvara - Chenrezig)
            
Đại Bi Chú  - 12th Gharwang Rinpoche
            
Đại Bi Chú  - Traga Rinpoche
            * Xin bấm vào đây để đọc nghi quỹ Quán Thế Âm của đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 7
            
Lục Tự Minh Chú - Garchen Rinpoche & Lama Bu Nima 
            
Lục Tự Minh Chú - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú
            * Xin 
bấm vào đây để đọc nghi quỹ hành trì đoản pháp Quán Thế Âm Tứ Thủ

            THÍCH CA MÂU NI (Shakyamuni Buddha)
            
Thích Ca Mâu Ni
- Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú

            VĂN THÙ SƯ LỢI
(Manjushri)
            
Văn Thù Sư Lợi - Geshe Ngarampa Tashi Dondup
            * Xin
bấm vào đây để xem phần phát âm của câu chú

Comments