Pháp âm‎ > ‎Hình Ảnh‎ > ‎

Hai Mươi Mốt Quan Âm Tara
 
1.
Pravīratārā
(Cứu Độ Tốc Dũng Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture vāśam kuru svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
2.
Candrakāntitārā
(Bá Thu Lãng Nguyệt Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture śāntīṁ kuru svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
3.
Kanakavarṇatārā
(Tử Ma Kim Sắc Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture puṣṭiṃ kuru svāhā

 
4.
Uṣṇīṣavijayatārā
(Như Lai Đỉnh Kể Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture āyujñāna puṣṭiṃ kuru svahā

[Xem Hình/View Photo]
 
5.
Hūṃsvaranādinītārā
(Đát La Hồng Tự Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarvastrī ākarṣaya hrīḥ svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
6.
Trailokavijayatārā
(Thích Phạm Hoả Thiên Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture śatrūṃ ucchaṭaya svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
7.
Vādipramardakatārā
(Đặc La Chi Phát Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarvavidyā aparavaraṇāya svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
8.
Mārasūdanāvaśitottamadatārā
(Đô Lí Đại Khẩn Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva māra śatrūna māraya phaṭ svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
9.
Varadatārā
(Tam Bảo Nghiêm Ấn Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture māṃ upakrama rakṣa rakṣa svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
10.
Śokavinodanatārā
(Uy Đức Hoan Duyệt Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva māraya pramardhani svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
11.
Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā
(Thủ Hộ Chúng Địa Mẫu)
 
Oṃ tāre tuttāre ture vāsudhāriṇi svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
12. 
Kalyānadatārā
(Đỉnh Quan Nguyệt Tướng Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture maṅgalaṃ svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
13.
Paripācakatārā
(Như Tận Kiếp Hoả Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture bhaya bhasmiṁ kuru svāhā(1)

[Xem Hình/View Photo]
 
14.
Bhṛkuṭītārā
(Thủ Án Đại Địa Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture vajra mahā pāda bhasmiṃ kuru svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
15.
Mahāśāntitārā
(An Ẩn Nhu Thiện Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva pāpaṃ praśamanāya svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
16.
Rāganiṣūdanatārā
(Phổ Biến Cực Hỉ Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva dharmāḥ pratipari śodhaya svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
17.
Sukhasādhanatārā
(Đô Lí Ba Đế Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva stambhani tāre svāhā

[Xem Hình/View Photo]
 
18.
Sitavijayatārā
(Tát La Thiên Hải Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture nāga viṣa śāntiṃ kuru svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
19.
Duḥkhadahanatārā
(Chư Thiên Tập Hội Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture mocana svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
20.
Siddhisaṃbhavatārā
(Nhật Nguyệt Quảng Viên Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture visarata svāhā

[Xem Hình/View Photo]

 
21.
Paripūraṇatārā
(Cụ Tam Chân Thật Mẫu)

Oṃ tāre tuttāre ture sarva siddhi sādhanaṃ svāhā

[Xem Hình/View Photo]
Comments