Pháp âm‎ > ‎

Hình Ảnh

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)
Thư Pháp - Dharma Calligraphy
Xin bấm vào đây để xem trang thư pháp ghi lại các linh tự, minh chú, lời hay ý đẹp đầy đạo vị của chư đạo sư và văn thi sĩ...


Hình Ảnh - Image cards
Các "image cards"  trên trang này được thiết kế từ hình ảnh chư vị Phật và Bồ Tát sưu tầm trên mạng, không rõ tên hoạ sì. Các "image cards" có thể tùy hỉ ấn tống để  kính biếu.

The "image cards"
on this page are formatted and designed  based on images of Buddhas and Bodhisattvas collected from on-line sources; the artist names are unknown. The "image cards" can be printed for free distribution.

Chư Phật

Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha)
(8x10)*  (8x10)**          
Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas) (8x10)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
(8x10)
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
(8x10)  
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha) (8x10)       
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)
(8x10)
Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)


Ï
Ï Ï.

Bồ Tát và Hộ Phật

Đạ
i Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
 (8x10)
Lục Quan Âm
(Green Tara)
 (12x18) (8x10)
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
(8x10)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
(12x18)  (8x10)
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri)

Ï Ï Ï.

Đạo Sư

Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche) (8x10)
Milarepa (8x10)*  (8x10)**

  


       

Linh Tự

Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha)
Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha)
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)

Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Đại Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền Bồ Tát
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
Lục Quan Âm
(Green Tara)
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri) 


Ï
Ï Ï.

Minh Chú

Om Ah Hung
Om Mani Padme Hung (Thư pháp)
       

Thích Ca Mâu Ni
(Shakyamuni Buddha)

Ngũ Trí Phật
(Five Dhyana Buddhas)
A Di Đà  Phật /Vô Lượng Thọ Phật
(Amitabha)
Vô Lượng Quang Phật
(Amitayus)
Di Lặc Phật (Maitreya Buddha)
Dược Sư Phật
(Medicine Buddha)

Bảy Vị Dược Sư Phật
(Seven Medicine Buddhas)
Phật Phổ Hiền
(Samantabhadra)
Đại Thế Chí (Vajrapani)
Kim Cang Tát Đỏa
(Vajrasattva)
Phổ Hiền Bồ Tát
(Samantabhadra)
Bạch Quan Âm
(White Tara)
Lục Quan Âm
(Green Tara)
Hồng Quan Âm
(Red Tara)
Hai Mươi Mốt Quan Âm
(Twenty-one Taras)
Quán Thế Âm
Tứ Thủ (Four-Armed Chenrezig)
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm (Thousand-Armed Avalokiteshvara)
Văn Thù Sư Lợi
(Manjushri) 


Comments