Giới thiệu‎ > ‎

Quy chế và Tôn chỉ

Ban Quản Trị Viet Nalanda Foundation (2017-2019)
Chủ Tich:         Tùng Vũ (Chân Duyên)
Phó Chủ Tịch:    Sỹ Lưu (Bảo Vô Trước)
Thư Ký:            Alice Lê (Pema Zangmo)
Thủ Quỹ:          Hiền Trần

Đồng Sáng Lập Viên: 
Phươngthảo Sue-Sue Lưu (Tâm Bảo Đàn) & Sỹ Lưu

Quy Chế Sinh Hoạt

Viet Nalanda Foundation, Inc. (trước đây có tên là Viet_Vajra Foundation)  là một tổ chức bất vụ lợi được miễn thuế theo quy chế 501(c)3, và được thành lập với mục đích hổ trợ các công tác tôn giáo giáo dục và từ thiện. Hội được chính thức hợp thức hoá tại tiểu bang Maryland vào ngày 9 tháng Giêng năm 2006.

Theo như Quy Chế Sinh Hoạt đã được ấn định lúc khởi đầu, hai cơ cấu phụ thuộc gồm có Viet Lotsawa Institute Viet Tibet House được thành hình để trong tương lai có thể hỗ trợ cho các dự án liên quan đến dịch thuật, ngôn ngữ, và các chương trình phát triển nghệ thuật, văn hoá, xã hội, nhân sử học, v.v.

Ngoài ra, sau buổi hội kiến với đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 10 năm 2007, cơ cấu Viet Nalanda Initiatives cũng đã được thành hình để hỗ trợ cho các đề án giáo dục và tu học trong tương lai. Các
cơ cấu phụ thuộc này chia sẻ đường lối làm việc, nội quy, luật lệ cũng như quy chế tài chánh của Viet Nalanda Foundation.

Bất Bộ Phái
Viet Nalanda Foundation cổ suý tinh thần "bất bộ phái" (non-sectarian) cũng như tinh thần bình đẳng, tôn trọng tất cả các giáo lý và các bậc đạo sư cả ba Thừa, Nguyên Thủy, Đại Thưà và Kim-Cang Thừa và của tất cả bốn dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây-Tạng, gồm Nyingma, Sakya, KagyuGelug.

Viet Nalanda Foundation hứa nguyện sẽ luôn luôn giữ mối liên hệ tốt đẹp với tất cả ba Thừa cũng như với tất cả bốn dòng truyền thừa, trong đó có kể cả các tiểu tông phái, của Phật Giáo Tây Tạng. Viet Nalanda Foundation sẽ có đại diện từ tất cả các dòng truyền thừa tham dự trong Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Quản Trị và Đại Diện Liên Lạc. Đây là những dòng truyền thừa và tông phái có mục đích quảng bá những giáo pháp cao quý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới sự chứng giám và hổ trợ của đức Đạt-Lai Lạt-Ma theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng.

Hoà Bình Thế Giới, Bồ Đề Tâm và Tứ Vô Lượng
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Viet Nalanda Foundation sẽ hết lòng vận động cho tinh thần Hoà Bình Thế Giới và trong khi điều hành hoặc thực hiện các chương trình sinh hoạt hay đề án của Viet Nalanda Foundation, tất cả các thành viên của Viet Nalanda Foundation phải luôn phát khởi Bồ Đề Tâm và thực hành theo hạnh Từ Bi Hỷ Xả, theo đúng với lời dạy về tâm Tứ Vô Lượng của đức Thế Tôn.

Xin bấm vào đây để đọc bản Quy Chế Sinh Hoạt (By-laws) của tổ chức Viet Nalanda Foundation, Inc.


Comments