Giáo pháp‎ > ‎

Tuyển tập ấn tống điện tử

Tuyển tập ấn tống điện tử gồm các tài liệu Phật Pháp bằng Việt ngữ hoặc song ngữ Anh-Việt được trình bày thành các tuyển tập (booklets) theo dạng PDF, có thể in ra để phân phát miễn phí. Quý đạo hữu sẽ cần có nhu liệu ADOBE Acrobat để có thể đọc và hạ tải các tài liệu PDF. Nếu chưa có nhu liệu này thì có thể hạ tải ADOBE READER miễn phí:
   


         TUYỂN TẬP CẦU NGUYỆN VÀ HỘ NIỆM TRONG GIAI ĐOẠN LÌA ĐỜi VÀ THÂN TRUNG 
         ẤM
- Tâm Bảo Đàn biên soạn Mới!
Comments