Giáo pháp‎ > ‎Thuyết giảng‎ > ‎Gar Quotes‎ > ‎Gar Quotes Posting‎ > ‎

Quotes from the Precious One - Garchen Rinpoche

posted Nov 13, 2014, 11:05 PM by Bồ Đề Tâm 4 All   [ updated Nov 13, 2014, 11:09 PM ]
English translation by Ina Dhargye. Quotes from the 8th Kyabje' Garchen Triptrul Rinpoche. Compilation in 2013 by Drikung Dharma Surya Center  (www.drikungdharmasurya.org)
Tuyển tập này đang được chuyển dịch qua tiếng Việt và tiếng Hoa. Quý vị cũng có thể tìm thấy tuyển tập này ở trang "Tuyển tập ấn tống điện tử" trong phần "Giáo Pháp."

[Read book/Đọc Sách tiếng Anh]

Konchog Tobgyal chuyển qua Việt ngữ (sắp đăng)
Comments