Giáo pháp‎ > ‎

Thuyết giảngHạt Giống Giác Ngộ


  
Khai thị - Thuyết Giảng - Luận Giải - Đạo Ca     
   

 • BÀI GIẢNG CỦA THẦY - Sonam Rinpoche, Garchen Rinpoche, Dalai Lama
 • DAILY BARDO PRAYERS -  (English - condensed version)  
 •  ĐẠI THỦ ẤN - Khẩu Truyền Giáo Pháp Đại Thủ Ấn - Tilopa (English-Vietnamese)
 • KINH GANGOTTARA - Gangottara Sutra (English-Vietnamese) Mới! Bản hiệu đính 8/2018
  • NHẬP TRUNG QUÁN LUẬN - Ngài Nguyệt Xứng giảng giải về Trung Quán của ngài Long Thọ - Thầy Thích Hạnh Tấn và Sư Cô Nhật Hạnh chuyển từ Tạng ngữ qua Việt ngữ do trung tâm Prajna Upadesa Foundation (www.prajnaupadesa.net)( ấn hành và chia sẻ với VNF
    
  • NHỮNG BÀI ĐẠO CA CỦA CHƯ THẦY TỔ (Milarepa, Gampopa, Jigten Sumgon, Ngorje Repa)
  • NHỮNG GIÁO LÝ CỦA LÒNG BI MẪN VÀ THẦN CHÚ SÁU CÂU - Lama Zopa Rinpoche
  • NGHIỆP - Đức Dalai Lama

  • NGHIỆP: Tóm Tắt - Geshe Gedun
  • VIÊN NGỌC NHƯ Ý - Guru Yoga Theo Truyền Thống Longchen Nyingtik - Dilgo Khyentse Rinpoche
  Comments