Giáo pháp‎ > ‎Hành trì‎ > ‎

Quán Tưởng Theo Mật Tông

 • ACHI (Hộ Pháp)
          ACHI  - Nghi Quỹ Hộ Pháp Achi Yếu Lược Nhật Tụng 

 • A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)

  A DI ĐÀ
   -
  Chú Vãng Sinh Tịnh Độ (Sanskrit - Vietnamese) [Đọc thêm]

  A DI ĐÀ
  - Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Tịnh Độ Của Đức A Di Đà

  ** Xin bấm vào đây để nghe Garchen Rinpoche tụng bài đoản nguyện trên

  ** Xin bấm vào đây để nghe audio HH Chetsang Rinpoche giảng về cách nối kết với đức A Di Đà trong đời sống hằng ngày

  ** Nghi quỹ hành trì Thiền quán A-di-đà của Garchen Rinpoche. 

  A DI ĐÀ - Chuỗi Hồng Ngọc - Phương Pháp Thành Tựu Mạn Đà La Của Tối Thắng Vương A Di Đà Siêu Việt và Nghi Lễ Cầu Siêu  Mới 2/2019

 • KALACHAKRA

  KALACHAKRA
  - Đoản Pháp Sáu Thời Bổn Sư Du Già

  ** Xin email vietnalanda@ymail.com để nhận nghi quỹ nếu đã thọ quán đảnh 

 • KIM CANG TÁT ĐOẢ (Vajrasattva - Dorje Sempa)

  KIM CANG TÁT ĐOẢ
  -
  Đoản Pháp Trì Tụng và Quán Tưởng Kim Cang Tát Đỏa Tịnh Hoá Nghiệp Chướng -  Khenchen Konchog Gyaltsen


 • PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG (Ushnisha Vijraya - Namgyalma) 

  NGHI QUỸ HÀNH TRÌ PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG - Trích từ tác phẩm ‘VÒNG HOA CHÂU BÁU CỦA CÁC NGHI QUỸ’ 

 • VĂN THÙ SƯ LỢI (Manjushri)

  VĂN THÙ SƯ LỢI - Nghi Quỹ Hành Trì Đức Văn Thù Trí Tuệ Tôn: Ánh Sáng Trí Tuệ (Tạng-Việt)

 • ZHAMBALA/BỔN TÔN PHƯỚC LỘC 

  BẠCH ZHAMBALA (White Zhambala) - Văn xuôi: Thỉnh Nguyện Phước Lộc (Tạng-Anh-Việt)

  BẠCH ZHAMBALA (White Zhambala) -  Kệ tụng: Thỉnh Nguyện Phước Bảo (Tạng-Anh-Việt)________________________________________________________________


Comments