Giáo pháp‎ > ‎Hành trì‎ > ‎

Quán Tưởng Theo Mật Tông

 • ACHI (Hộ Pháp)
          ACHI  - Nghi Quỹ Hộ Pháp Achi Yếu Lược Nhật Tụng Mới! 2/2017

 • A DI ĐÀ (Amitabha Buddha - Opame Sangye)

  A DI ĐÀ
   -
  Chú Vãng Sinh Tịnh Độ (Sanskrit - Vietnamese) [Đọc thêm]

  A DI ĐÀ
  - Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Tịnh Độ Của Đức A Di Đà

  ** Xin bấm vào đây để nghe Garchen Rinpoche tụng bài đoản nguyện trên

  ** Xin bấm vào đây để nghe audio HH Chetsang Rinpoche giảng về cách nối kết với đức A Di Đà trong đời sống hằng ngày

  ** Nghi quỹ hành trì Thiền quán A-di-đà của Garchen Rinpoche. 

 • KALACHAKRA

  KALACHAKRA
  - Đoản Pháp Sáu Thời Bổn Sư Du Già

  ** Xin email vietnalanda@ymail.com để nhận nghi quỹ nếu đã thọ quán đảnh 

 • KIM CANG TÁT ĐOẢ (Vajrasattva - Dorje Sempa)

  KIM CANG TÁT ĐOẢ
  -
  Đoản Pháp Trì Tụng và Quán Tưởng Kim Cang Tát Đỏa Tịnh Hoá Nghiệp Chướng -  Khenchen Konchog Gyaltsen


 • PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG (Ushnisha Vijraya - Namgyalma) 

  NGHI QUỸ HÀNH TRÌ PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG - Trích từ tác phẩm ‘VÒNG HOA CHÂU BÁU CỦA CÁC NGHI QUỸ’ 

 • QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig)

  ĐẠI BI THẦN CHÚ: NGHI THỨC HUÂN TU TRÌ TỤNG
   - Thích Hạnh Tấn

  ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU CÂU
  - Shangpa Tulku Rinpoche

  LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ
  (Om Mani Padme Hung)- Phương Pháp Hành Trì Lục Tự Đại Minh Chú - Lama Zopa Rinpoche

  QUÁN THẾ ÂM: NGHI THỨC HÀNH TRÌ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
  (Thousand-armed Avalokiteshvara) - 7th Dalai Lama, Kalsang Gyatso

  QUÁN THẾ ÂM
  - Phép Quán Quán Thế Âm Bồ Tát Để Sám Hối và Thanh Tịnh Chướng - Ani Tencho

  NGHI QUỸ HÀNH TRÌ QUÁN THẾ ÂM - Bản tiếng Anh do trung tâm Drikung Kagyu (Singapore) OM Centre cung cấp. Konchok Sherab Dronma dịch qua tiếng Việt, với sự hỗ trợ và chỉnh sửa của Konchog Changchup Drolma. Lời nguyện Phát Bồ Đề Tâm do Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu dịch. Konchog Dorje Dudul phiên âm các câu chú từ Phạn qua âm Việt.

  QUÁN THẾ ÂM TỨ THỦ - Đoản Pháp Hành Trì Quán-Thế Âm: Tịnh Hoá Nghiệp Chướng Và Phát Triển Tâm Từ Bi - Khenchen Konchog Gyaltsen

  QUÁN THẾ ÂM TỨ THỦ - Pháp Thiền Quán Đấng Đại Từ Bi: Vì Lợi Ích Của Tất  Cả Chúng Sinh Đầy Khắp Hư Không (Tạng-Anh-Việt)

  XƯNG TÁN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM - Praises to Chenrezig - 7th Dalai Lama Kalsang Gyatso (Anh-Việt) 

 • VĂN THÙ SƯ LỢI (Manjushri)

  VĂN THÙ SƯ LỢI - Nghi Quỹ Hành Trì Đức Văn Thù Trí Tuệ Tôn: Ánh Sáng Trí Tuệ (Tạng-Việt)

 • ZHAMBALA/BỔN TÔN PHƯỚC LỘC 

  BẠCH ZHAMBALA (White Zhambala) - Văn xuôi: Thỉnh Nguyện Phước Lộc (Tạng-Anh-Việt)

  BẠCH ZHAMBALA (White Zhambala) -  Kệ tụng: Thỉnh Nguyện Phước Bảo (Tạng-Anh-Việt) Mới! 2/2017________________________________________________________________


Comments