Giáo pháp‎ > ‎Hành trì‎ > ‎

Các Pháp Hành Trì Mật Tông


 • CÚNG DƯỜNG ĐÈN

 • PHÓNG SINH
        ** Sẽ cập  nhật


 • NGONDRO (Pháp Tu Tiên Yếu) 

  Barom Kagyu Ngondro 

  Drikung Kagyu
  Ngondro (Truyền thống)

  Drikung Kagyu Ngondro (Con Đường Tuyệt Hảo Để Đạt Đến Giác Ngộ: Các Pháp Tu Tiên Yếu Của Đại Thủ Ấn Năm Nhánh - Garchen Rinpoche) Mới! 9/2018

  Longchen Nyingthig Ngondro (dòng Nyingma Cổ Mật) 


 • NYUNG-NE (Thọ Bát Quan Trai, Sám Hối và Hành Trì Quán Thế Âm)

        Nghi quỹ hành trì Nyungne - Drikung Kagyu 

        Thọ Nhận Tám Giới Luật Đại Thừa (Bát Quan Trai Giới)

Comments