Giáo pháp‎ > ‎

Hành trì


  • Nghi Quỹ Hành Trì Bổn Tôn / Hộ Phật [Đọc thêm]

    A DI ĐÀ
    PHẬT (Amitabha Buddha - Opame Sangye), DƯỢC SƯ PHẬT (Medicine Buddha - Menla Sangye), KALACHAKRA, KIM CANG TÁT ĐOẢ (Vajrasattva - Dorje Sempa), PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG (Ushnisha Vijraya - Namgyalma), QUAN ÂM (Tara), QUÁN THẾ ÂM (Avalokiteshvara - Chenrezig), VĂN THÙ SƯ LỢI (Manjushri), BẠCH PHƯỚC BẢO (Zambhala), ACHI (Hộ Pháp) 
  • Các Pháp Hành Trì Mật Tông [Đọc thêm]

    BỔN SƯ DU GIÀ (Guru Yoga), CẦU SIÊU, HỎA TỊNH (Fire Puja), CÚNG DƯỜNG KHÓI HƯƠNG, HÀNH TRÌ KHI VỪA THỨC GIẤC, PHÓNG SINH, PHOWA (Pháp Chuyển Di Tâm  Thức), NGONDRO (Pháp Tu Tiên Yếu), NYUNG-NE (Thọ Bát Quan Trai, Sám Hối và Hành Trì Quán Thế Âm), SÁM HỐI/ TỊNH HÓATheo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ quán đảnh hoặc lễ gia lực để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, Hộ Phậtchư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana). 

Khi đã thọ nhận quán đảnh rồi thì hành giả có thể trì chú và quán tưởng chính mình trong sắc tướng của vị Phật hay Hộ Phật mà mình đang hành trì, thân khẩu ý của hành giả chính là thân khẩu ý của các ngài. 


Riêng đối với các vị Phật và Hộ Phật an bình (peaceful deities), nếu chưa được nhận lễ quán đảnh thì hành giả vẫn có thể trì chú và quán tưởng vị Phật hay Hộ Phật trong không gian trước mặt, phóng toả hào quang từ bi gia hộ cho hành giả và chúng sinh trong sáu cõi, chứ không được phép quán bản thân hành giả trong sắc tướng của vị ấy.


Chư Phật và Hộ Phật là các bậc đại giác nên tinh tuý của các ngài chính là trí tuệtừ bi vô lượng, là tâm Bồ Đề tối thượng. Khi quán tưởng các ngài, hãy trụ vào tâm từ bi và tâm Bồ Đề của các ngài mà thiền định về tâm ấy. Trong một vị Phật là hằng sa chư Phật nên chỉ cần chứng đắc được một pháp là chứng đắc hết các pháp.

Muốn hành trì theo các pháp tu Kim Cang Thừa, điều cần yếu là có một vị chân sư hướng dẫn hành giả từng bước trên con đường tu tập.


.