Thư Mục Quiet Wisdom

Thư Mục Quiet Wisdom / Quiet Wisdom Library Index Project
Thư mục của các kinh sách, trước tác và dịch thuật về Phật Giáo, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến Phật Giáo Tây Tạng hay Kim Cang Thừa.

Thư mục này do Lưu Việt Hoàng quản trị và sẽ được cập nhật vào ngày 1 của tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hằng năm. 
Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin liên lạc email hoang108@gmail.com hoặc quietwisdomtranslation@gmail.com.


Comments