Đạo sư‎ > ‎

Việt-Tạng

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)
Chư Đạo Sư và Tăng Ni người Việt
theo truyền thống Kim Cang Thừa - Phật Giáo Tây Tạng...


Trang nhà này xin để tưởng niệm và hồi hướng công đức đến...

Ï Thiền Sư Nhẫn Tế Thubten Osall (1888-1951)
Ï Sư Tuệ-Năng Lobsang Tenzin U Kumara (1933-2004)


KUSHO: NHÀ SƯ TRẺ GỐC VIỆT
Ï Kusho: Nhà Sư Trẻ Việt Nam Với Học Trình Geshe (2003)
Ï Nhà Sư Trẻ Gốc Việt Thọ Giới Tỳ Kheo Tây Tạng (2007)Thiền Sư Nhẫn Tế


Sư Tuệ Năng


Kusho và Geshe Tsultim

Comments