Đạo sư‎ > ‎

Đạo sư phái Rimé

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)Phong Trào Bất Bộ Phái Rimé

Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Phong Trào Rimé
Ï Chogyur Dechen Lingpa
Ï Jamyang Khyentse Wangpo
Ï Jamyang Kongtrul the Great, Lodro Thaye


Chư Đạo Sư Cổ Suý Tinh Thần Rimé
Ï Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14
Ï Garchen Rinpoche đời thứ 8
Ï Jamyang Khyentse, Chokyi Lodro
Ï Jigme Tenpei Nyingma
Ï Khandro Rinpoche
Ï Patrul Rinpoche
Ï Tulku Nyima RinpocheChogyur Dechen Lingpa


Jamgon Kongtrul, Lodro Thaye


Jamyang Khyentse Wangpo

Comments