Đạo sư‎ > ‎

Đạo sư dòng Sakya

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)Sakya 
Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư {để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Dòng Sakya
Ï Virupa
Ï Drogmi
Ï Khon Konchog Gyalpo (1034-1102)
tức Sakya Trizin đời thứ Nhất

Ï Sachen Kunga Nyingpo (1092-1158)
Ï Lhopon Sonam Tsemo (1142-1182)
Ï
Jetsun Drakpa Gyaltsen (1174-1216)
Ï Sakya Pandita (1182-1251)
Ï Chogyal Phakpa (1235-1280)


Chư Đạo Sư Dòng Sakya
Ï Chogye Trichen Rinpoche
Ï Chogyur Dechen Lingpa
Ï Gaton Ngawang Lekpa Rinpoche {Mới!
Ï Khenpo Rinchen
Ï Lama Migma Tseten
Ï Luding Khenchen Rinpoche
Ï Sakya Trizin, Ngawang Kunga (đời thứ 41)
Ï Sakya Dagmo Kusho
Ï Tulku Nyima Rinpoche {Mới!Virupa


Sachen Kunga Nyingpo


Lhopon Sonam Tsemo


Jetsun Drakpa Gyaltsen


Chogyal Phakpa


Sakya Pandita

Comments