Đạo sư‎ > ‎

Đạo sư dòng Kagyu

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)
Kagyu
Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư {để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Dòng Kagyu
    Tilopa
    Naropa
    Marpa
    Milarepa {
    Gampopa {
    PhagmodrupaChư Đạo Sư
    Tông phái Barom Kagyu
           Paltul Rinpoche
          Sonam Rinpoche

    Tông phái Drikung Kagyu

        Jigten Sumgon {
         
Drikung Chetsang Rinpoche { www.drikung.org
          Drikung Chungtsang Rinpoche
        Ayang Rinpoche
        Drubwang Rinpoche, Konchog Norbu
         
Drupon Sonam Jorphel Rinpoche {
         
Garchen Rinpoche {
          
Đọc "Gar Quotes" - Khai thị của Garchen Rinpoche
           
Đọc thêm về cuộc đời của Garchen Rinpoche.
            Đọc Nghi Quỹ Bổn Sư Du Già của Garchen Rinpoche
            Đọc "Thư Cho Thầy, Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp" (Việt)
            Đọc
Chương Một: "Chào Đời và Thời Thơ Ấu" (Việt)

           
Đọc Chương Hai: "Hoá Thân" (Việt)
           
Đọc "Letter to My Teacher" (Anh)
           
Đọc "CHAPTER NINE: The Golden Stanzas of My Perfect Teacher" (Anh)

         Bạn Đồng Hành Bé Nhỏ
           Garchen Rinpoche: Lạt Ma Của Nhiều Đời Kiếp

               
Bổn Sư Đầu Đời
                   Vũ Điệu Chào Mừng Mahalaka
           Chạm Vào Trái Tim Sinh Động Của Thầy

    
          Đời Sống Tại Gar Gon

         Khenchen Rinpoche, Konchog Gyalsten
         Lamchen Gyalpo Rinpoche {
       Traga Rinpoche {

    Tông phái Drukpa Kagyu

         Adeu Rinpoche
       Gyalwang Drukpa Rinpoche {


    Tông phái Karma Kagyu
        
  16 vị Tổ Karmapas {
        Đức Karmapa đời thứ 17 {
       { Đoc thêm về chuyến du hoá của đức Karmapa tại Hoa Kỳ (2008) và các tài liệu thuyết giảng khác của đức Karmapa.
    Jamgon Kongtrul Rinpoche
         Kalu Rinpoche {
         Mingyur Rinpoche {
       
Tai Situ Rinpoche
        Thrangu Rinpoche
           Lama Dawa


    Tông phái Shangpa Kagyu


   
Tông phái Taklung Kagyu
Tilopa


Naropa


Maitripa

.
Đại dịch giả Marpa


Milarepa


Gampopa & Karmapa thứ Nhất

Comments