Đạo sư‎ > ‎

Đạo sư dòng Gelug

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (Nov. 2014)

Kadampa
Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư {để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Dòng Kadampa
Ï Atisha
Ï Dromtonpa
Ï Geshe Chekaua
Ï Geshe Langri Thangpa

Chư Đạo Sư Dòng Kadampa
Gelug
Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư {để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Dòng Gelug


Chư Đạo Sư Dòng Gelug
Ï 13 vị Tổ Đạt-Lai Lạt-Ma
Ï Ganden Tripa
Ï Geshe Ngarampa Tashi Tsondu 
Ï Geshe Tsultim Gyeltsen { www.tdling.org
Ï Lati Rinpoche {Mới!
Ï Nechung Rinpoche
Ï Panchen Rinpoche (Ban Thiền Lạt Ma)
Ï Reting Rinpoche
Ï Thamthog Rinpoche 
Ï Trijang Rinpoche
Ï Lama Yeshe { www.lamayeshe.comAtisha


Geshe Langri Thangpa


Tsongkhapa


Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Nhất


Đức Ban Thiền Lạt Ma
Comments